AVÍS LEGAL

 

1.-Informació legal i acceptació

 

Per a complir el que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altra normativa aplicable, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 

Titular: SA COTTET 

Direcció: Portal de l’Àngel 40 08002 Barcelona.

Contacte: email:  cottet@cottet.es  

Dades registrals: Reg. Merc. de Barcelona, H. 3547, F.46, T.669, L.212, sec. 2ª.

CIF: A-08078701

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, incloent-hi les pàgines web que l'integren (en endavant "Lloc Web") assumeix el paper d'usuari o client "Usuari" o "Usuaris"), comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

 

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

2.- Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de COTTET o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessaris per al ús del lloc web.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de COTTET o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

 

La violació dels anteriors drets serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

 

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar aquesta circumstància a COTTET adjuntant la informació pertinent.

 

En qualsevol cas, COTTET no assumirà responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l'Usuari.

 

3. Condicions d'ús del lloc web

 

3.1 General

 

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la Llei i les presents condicions. L'Usuari respondrà davant de COTTET o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

Queda expressament prohibit l'ús del lloc web amb fins lesives de béns o interessos de COTTET o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de COTTET o de tercers.

 

3.2  Continguts

 

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau poguessin ser d'aplicació. 

 

Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari, d'acord amb la legislació vigent, s'haurà d'abstenir de::

 

(i) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per COTTET o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.

 

(ii) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.

 

(iii) Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Lloc Web així com de les bases de dades que COTTET pugui posar eventualment a disposició dels Usuaris.

 

(iv)  Utilitzar els serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals, fent un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

(v) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

 

(vi)  No introduir o difondre programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de COTTET, el proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris.

 

(vii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

 

(viii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 

(ix) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

 

(x) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 

(xi) No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

 

(xii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a COTTET o a tercers.

 

(xiii) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

(xiv)Mantenir indemne a COTTET davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-nos a més el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

 

3.3 Formularis de recollida de dades

 

Sense perjudici del que disposa l'avís legal específic en matèria de política de privacitat i protecció de dades, accessible des del lloc web i que es pugui aplicar en cada moment, la possibilitat d'adquirir productes on-line està condicionada a la prèvia complimentació del corresponent registre d'Usuari.

 

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors, o qualssevol altres, haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a COTTET perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a COTTET o a tercers per la informació que faciliti.

 

3.4 Introducció d'enllaços al lloc web

 

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al lloc web de COTTET ha de sol·licitar autorització expressa per a això.

 

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de COTTET dins de la pàgina del remitent llevat dels casos expressament autoritzats per COTTET

 

4. Exclusió de responsabilitat

 

4.1 De la Informació

 

L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de COTTET de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. 

 

En aquest sentit, COTTET no garanteix que els continguts del website hagin d'estar permanentment actualitzats, ni que no tinguin qualsevol classe d'error, de manera que COTTET no es responsabilitza per qualsevol dany i / o perjudici i / o benefici deixat d'obtenir pel Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència dels mateixos.

 

D'altra banda, COTTET informa que, si bé les fotografies dels productes que apareixen al lloc web s'ajusten al màxim a la realitat, COTTET no es fa responsable de la fidelitat amb que les imatges es reprodueixin en el seu monitor. Així mateix, COTTET es reserva la facultat de modificar o alterar les característiques dels productes, així com substituir-los o retirar-los de la venda.

 

4.2 De la qualitat del servei

 

L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de COTTET de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. 

 

COTTET no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.

 

4.3  De la disponibilitat del Servei

 

L'accés al lloc web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. Per tant, els serveis proveïts a través del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del lloc web.

 

COTTET no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

4. Protecció de dades personals

 

1ª CAPA.- INFORMACIÓ BÀSICA RESUMIDA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
RESPONSABLESA COTTET
FINALITATGestió de productes i serveis contractats, fins comercials, estudis de mercat i atenció al client.
LEGITIMACIÓConsentiment de l'interessat i interès legítim.
DESTINATARISNo hi ha cap cessió de dades.
DRETSAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
INFORMACIÓ ADDICIONALPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.cottet.es o a través del nostre correu electrònic atencionalcliente@cottet.es

 

2ª CAPA.-INFORMACIÓ ADDICIONAL DETALLADA

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: SA COTTET - CIF: A-08078701
Adreça postal: Portal de l’Àngel 40 08002 Barcelona
Telèfon: 902446644
Correu electrònic: atencionalcliente@cottet.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 

 1. Gestió de productes i serveis contractats,

 2. Enviament d'informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis de COTTET. A títol merament enunciatiu però no limitatiu, ofertes promocions, newsletter, etc.

 3. Realització d'estudis de mercat.

 4. Servei d'atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'interessat en el cas que l'usuari presti la seva autorització per a un tractament concret de dades com ara en sol·licitar la subscripció a la newsletter. Així mateix, el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercial  relacionades amb el producte adquirit serà sustentat sobre la base de l'interès legítim en el cas que existeixi una relació comercial o contractual prèvia.

 

En qualsevol cas, COTTET estarà legitimat el tractament de dades quan siguin necessaris per a l'execució d'algun contracte. Per aquest últim, la comunicació de les dades personals mínims és un requisit indispensable per a subscriure el contracte, de manera que, en cas de no facilitar els mateixos pot ser que COTTET no pugui facilitar el producte o servei contractat.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

 

COTTET no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COTTET es tracten dades personals que li concerneixin, o no.

 

D'altra banda, qualsevol interessat pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant COTTET presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament:

 

 • Dret d'accés:permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió:permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

 • Dret d'oposició:dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Portabilitat de les dades:facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L'interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per utilitzar les seves dades. En el cas que revoqui el consentiment per a emmagatzemar i processes seves dades, COTTET no podrà proporcionar-determinats serveis. 

 

En cas de desatenció d'algun dels citats drets l'interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

5.  Necessitat de registre

 

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el registre. Això no obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al seu registre previ.

 

Les dades facilitades en el Lloc Web han de ser exactes, actuals i veraces. En tot moment seràs responsable de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el seu password es consideren realitzats per Vostè, per la qual cosa haurà de respondre en tot cas d'aquest accés i ús.

 

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

L'Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola, ja que COTTET desenvolupa des d'Espanya la seva activitat i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc de domicili del consumidor per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules.

 

7. Concursos en Xarxes Socials i diferents plataformes

 

 • És imprescindible omplir totes les dades de manera correcta i veraç per entrar al concurs. Tots aquells participants que no omplin les dades de manera correcta poden ser expulsats del sorteig.

 • Només s'acceptarà una inscripció per persona. 

 • La data de finalització del concurs queda reflectida en la mateixa plataforma i COTTET té 10 dies hàbils per realitzar el sorteig. 

 • En finalitzar el concurs ens posarem en contacte via e-mail personal amb el guanyador. El guanyador té un termini de 3 dies naturals per contestar. Si en el transcurs d'aquest temps no ha contestat, perdrà el premi en favor de suplent. En cas de no trobar a cap el premi no s'entregarà.

 • COTTET es reserva el dret a eliminar qualsevol concursant del sorteig en cas de:  

  • Sospitar que les dades introduïdes són falsos o duplicats.

  • Ha participat en pàgines d'intercanvi de vots o similars.

  • El compte utilitzada a Facebook és falsa o és un "TROLL".

  • Sospitar d'frau.

 • No es garanteixen els enviaments a Ceuta, Melilla i la comunitat de Canàries per problemes de duanes.

 • Amb totes aquestes mesures Cottet únicament desitja el bon funcionament dels concursos i sortejos.

 • Si acceptes aquestes condicions dels sortejos atorgues el permís a Cottet d'enviar informació i publicitat en un futur a l'adreça de correu electrònic que inscriguis en el concurs.

POLÍTICA DE COOKIES

 

¿Què són les galetes?

 

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu ordinador i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s'utilitzi el seu ordinador, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

 


¿Què tipologies de cookies utilitza aquesta pàgina web?

 

• Galetes pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

 

• Galetes de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

 

• Galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.

 

• Galetes persistents: Són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

 

• Galetes d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

 


Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web o al obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis s'instal·li al navegador alguna galeta que ens serveix per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagis realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

 

Com desactivar o eliminar les galetes?

 

Es pot permetre bloquejar o eliminar les cookies instal·lades del seu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador que té instal·lat. A continuació es mostren els passos a segur per desactivar o eliminar les cookies en els principals navegadors:

 

Per definir els permisos relacionats amb les galetes instal·lades al navegador Google Chome podeu clicar al següent enllaç.

 

Per definir els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Mozilla Firefox podeu clicar al següent enllaç.

 

Per definir els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegador Microsoft Internet Explorerpodeu clicar al següent enllaç.

 

Per definir els permisos relacionats amb les cookies instal·lades en el navegadorSafari podeu clicar al següent enllaç.