1.- Informació legal i acceptació

Per a donar compliment al que es preveu en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altre normativa aplicable, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: SA COTTET

Adreça: Passeig de Gràcia 118, 08008 Barcelona.

Contacte: cottet@cottet.es

Dades registrals: Reg. Merc. de Barcelona, H. 3547, F.46, T.669, L.212, sec. 2a.

CIF: A-08078701

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, incloent-hi les pàgines web que l'integren (d'ara endavant “Lloc web”) assumeix el paper d'usuari o client “Usuari” o “Usuaris”), comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

2.- Propietat intel.lectual e industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de COTTET o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Lloc web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de COTTET o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a COTTET adjuntant la informació pertinent.

3. Condicions de us del lloc Web

3.1 General

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Lloc web de conformitat amb la Llei i les presents condicions. L'Usuari respondrà devant de COTTET o devant de tercers, de qualssevol dany o perjudici que poguès causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Lloc web amb finalitats lesives de béns o interessos de COTTET o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de COTTET o de tercers.

3.2 Continguts

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments e instruccions que, en el seu cas poguessin ser aplicables.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de:

(i) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per COTTET o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació en el seu cas.

(ii) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.

(iii) Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Lloc web així com de les bases de dades que COTTET pugui posar eventualment a la disposició dels Usuaris.

(iv) Utilitzar els serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals, fent un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i no emprant-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

(v) No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(vi) No introduir o difondre programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de COTTET, el proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris.

(vii) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

(viii) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

(ix) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

(x) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

(xi) No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

(xii) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a COTTET o a tercers.

(xiii) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

(xiv) Mantenir indemne a COTTET davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-nos a més el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que es disposa en l'avís legal específic en matèria de política de privacitat i protecció de dades, accessible des del Lloc web i que pogués resultar aplicable a cada moment, la possibilitat d'adquirir productes en línia està condicionada al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis del Lloc web als efectes anteriors, o qualssevol altres, haurà de ser veraç. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a COTTET perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a COTTET o a tercers per la informació que faciliti.

3.4 Introducció d'enllaços al Lloc web

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc web de COTTET haurà de sol·licitar autorització expressa per a això.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L'accés al Lloc web no implica l'obligació per part de COTTET de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d'aquest.

En aquest sentit, COTTET no garanteix que els continguts de la web hagin d'estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d'error, per la qual cosa COTTET no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d'obtenir per l'Usuari o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.

D'una altra part, COTTET informa que, si bé les fotografies dels productes que apareixen en el Lloc web s'ajusten al màxim a la realitat, COTTET no es fa responsable de la fidelitat amb què les imatges es reprodueixin en el seu monitor. Asi mateix, COTTET es reserva la facultat de modificar o alterar les característiques dels productes, així com substituir-los o retirar-los de la venda.

4.2 De la qualitat del servei

L'accés al Lloc web no implica l'obligació per part de COTTET de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

COTTET no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L'accés al Lloc web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. Per conseqüent, els serveis proveïts a través del Lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Lloc web.

COTTET no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4. Protecció de dades personals

1a CAPA.- INFORMACIÓ BÀSICA RESUMIDA

2a CAPA.- INFORMACIÓ ADDICIONAL DETALLADA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat:SA COTTET - CIF: A-08078701

Adreça postal:Passeig de Gràcia 118, 08008 Barcelona

Telèfon:902446644

Correu electrònic:atencionalcliente@cottet.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

Gestió de productes i serveis contractats,

Enviament d'informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis de COTTET. A títol merament enunciatiu però no limitatiu, ofereixes promocions, newsletter, etc.

Realització d'estudis de mercat.

Servei d'atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l'interessat en el cas que l'usuari presti la seva autorització per a un tractament concret de dades com per exemple en sol·licitar la subscripció a la newsletter. Asi mateix, el tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials relacionades amb el producte adquirit serà sustentat sobre la base de l'interès legítim en el cas que existeixi una relació comercial o contractual prèvia.

En qualsevol cas, COTTET estarà legitimat el tractament de dades quan siguin necessaris per a l'execució d'algun contracte. Per a aquest últim, la comunicació de les dades personals mínimes és un requisit indispensable per a subscriure el contracte, per la qual cosa, en cas de no facilitar els mateixos pot ser que COTTET no pugui facilitar el producte o servei contractat.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

COTTET no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COTTET es tracten dades personals que el concerneixin, o no.

D'altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l'exercici dels següents drets davant COTTET presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L'interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a usar les seves dades. En el cas que revoqui el consentiment per a emmagatzemar i processes les seves dades, COTTET no podrà proporcionar-li determinats serveis.

5. Necessitat de registre

Amb caràcter general, per a accedir i navegar pels continguts del Lloc web no és necessari el registre. Això no obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al seu previ registre.

Les dades facilitades en el Lloc web han de ser exactes, actuals i veraços. En tot moment seràs responsable de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquest. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el seu password es reputarán realitzats per Vostè, per la qual cosa haurà de respondre en tot cas d'aquest accés i ús.

6. Legislació aplicable y jurisdicció competent

L'Usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola, ja que COTTET desenvolupa des d'Espanya la seva activitat i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc de domicili del consumidor per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat.

7. Concursos en Xarxes Socials i diferents plataformes

És imprescindible emplenar totes les dades de manera correcta i veraç per a entrar en el concurs. Tots aquells participants que no emplenin les dades de manera correcta poden ser expulsats del sorteig.

Solament s'acceptarà una inscripció per persona.

La data de finalització del concurs quedarà reflectida en la mateixa plataforma i COTTET té 10 dies hàbils per a realitzar el sorteig.

En finalitzar el concurs ens posarem en contacte via e-mail personal amb el guanyador. El guanyador té un termini de 3 dies naturals per a contestar. Si en el transcurs d'aquest temps no ha contestat, perdrà el premi en favor del suplent. En cas de no trobar a cap el premi no es lliurarà.

COTTET es reserva el dret a eliminar a qualsevol concursant del sorteig en cas de:

Sospitar que les dades introduïdes són falsos o duplicats.

Ha participat en pàgines d'intercanvi de vots o similars.

El compte utilitzat en Facebook és falsa o és un "TROLL".

Sospitar de frau.

No es garanteixen els enviaments a Ceuta, Melilla i la comunitat de Canàries per problemes de duanes.

Amb totes aquestes mesures Cottet únicament desitja el bon funcionament dels concursos i sortejos.

Si acceptes aquestes condicions dels sortejos atorgues el permís a Cottet d'enviar informació i publicitat en un futur a l'adreça d'e-mail que inscriguis en el concurs.

BASES LEGALES PER CONCURS EN INSTAGRAM

1. Empresa organitzadora del sorteig

L'entitat organitzadora d'aquest sorteig és l'empresa SA COTTET amb domicili social en Passeig de Gràcia, 118, 08008, Barcelona

2. Finalitat del sorteig

La finalitat d'aquest sorteig és premiar als seguidors de Cottet_oficial per la seva fidelitat.

3. Àmbit geogràfic i participants

Aquestes promocions tenen àmbit nacional exceptuant Ceuta, Melilla e Illes Canàries.

4. Àmbit temporal

Cada sorteig indicará el temps en el que finalitza i el guanyador serà contactat directament per COTTET.

5. Participants

Poden participar en la mateixa de manera gratuïta i voluntària, els residents a Espanya(exepctuant Ceuta, Melilla e Illes Canàries) majors de 18 anys, registrats prèviament en la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin a l'influencer o empresa i Cottet_oficial. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe.

Per aquest motiu, Cottet_oficial es reserva el dret d'excloure automàtica e immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, mitjançant mesures fraudulentes o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems.

En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, Cottet_oficial es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

6. SORTEIG

Hi haurà un premi d'unes ulleres de la empresa COTTET SA que entre tots els usuaris que: 1) ESMENTIN 1 amic en els comentaris de la publicació. 2) Siguin seguidors del nostre perfil d'Instagram i el de l'influencer en cas que sigui col.laboració.

El premi és personal i intransferible.

7. Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l'últim dia inclòs, els seguidors d'Instagram de Cottet_oficial i l'influencer podran participar en el present sorteig a través d'Instagram, esmentant 1 amic amb el qual anar al partit d'aquesta publicació i que comparteixin un stories etiquetant al seu acompanyant.

8. PREMI

El premi serà un producte de la marca Cottet que vengui a les botigues o per web.

9.Mecànica d'adjudicació de premis

El sorteig serà a través de la plataforma EasyPromos, serà un sorteig aleatori.

El guanyador autoritza el fet que el seu nom d'Instagram sigui publicat en les xarxes socials de Cottet_oficial i el de l'influencer.

El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig. 

Si el guanyador incomplís les normes d'aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels periodes d'aquestes bases, el premi que li hi hagués correspost quedaria desert. 

El participant no haurà d'incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o inculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d'advertir de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d'aquestes. 

Cottet_oficial actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari infractor. 

Cottet_oficial declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l'exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l'usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d'explotació digital o no, en línia o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades.

 Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Cottet_oficial indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat. 

Seran igualment descartats totes les imatges que incompleixin els “Termes d'Ús” publicades a www.cottet.com o incompleixin les presents bases.

10. Contacte amb el guanyador

Els guanyadors seran contactats mitjançant un comentari en la imatge del sorteig i a través d'un stories indicant que han d'enviar un email amb les seves dades personals per a realitzar l'enviament.

En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins del dia indicat, Cottet_oficial reserva la facultat de nomenar nou(s) guanyador(és), seguint el procediment descrit en aquest article.

En cas que dites nou(s) guanyador(és) tampoc contestin Cottet_oficial podrà declarar desert el premi.

11. Desvinculació d'Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella.

L'usuari es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Cottet_oficial i no a Instagram.

La informació que proporcioni només s'utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L'usuari es desvincula totalment de instagram.

12. Fiscalitat

La celebració del sorteig previst, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

13. Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases d'integrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptar aquestes, implicarà l'exclusió del participant i, a conseqüència d'aquesta, quedarà Cottet_oficial alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 

En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d'aquest premi.

 En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.

14. Drets de la propietat intel.lectual

Cottet_oficial reserva el dret d'utilitzar els noms e imatges dels participants agraciats així com de tots els participants en l'efecte de la seva utilització per fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

15. Dades personals

De conformitat amb Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa els participants que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de la companyia organitzadora.

Aquestes dades seran utilitzades i tractades, amb la finalitat de participar en el sorteig, per a la recerca, promoció i comercialització dels serveis de Cottet_oficial el que inclourà l'enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

 Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades escrivint al responsable del tractament a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació: marketing@cottet.net

16. Llei aplicable i tribunals competents

La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de Barcelona.

Consentiment de cookies
producte afegit a la llista