OBJECTE I CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc Webwww.cottet.com/ (d'ara endavant «el Lloc web»), de la qual SA COTTET amb CIF A08078701 i domicili en Passeig de Gràcia, 118, Barcelona, és propietària.

A través del seu lloc web www.cottet.com proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del Lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de «Client», la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que Cottet posteriorment comunica a través d'email. La condició de Client suposa l'adhesió a les Condicions d'Ús de la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al Lloc web. En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d'ara endavant, «Usuaris»). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

Cottet vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és el comprès per Península, Balears i Illes Canàries, Ceuta i Melilla (D'ara endavant, el «Territori»). Cottet realitza enviaments de comandes a l'estranger.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

Cottet ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en la Web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola e internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l'anterior, el contingut d'aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Cottet.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacions en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Cottet

Cottet informa que no concedeix llicència o cap autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en la Web.

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús d'aquests.

ACCÉS I ESTANCIA EN LA WEB - ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la Web, mentre naveguin en aquesta, així com després d'haver accedit.

A conseqüència de l'anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant Cottet i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per Cottet, publicat o no sota el seu nom de manera oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

Cottet es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

Cottet informa que no garanteix:

1. Que l'accés a la Web i/o a les Web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o programari al qual els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta Web o Webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina Web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

Cottet no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta Web i per consegüent no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar-se alguna inexactitud present en la Web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Cottet no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta Web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.

2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l'Usuari.

3. Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els Clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la Web, ja siguin autoritzats o no.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Cottet mitjançant via contractual.

5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet a fi d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través d'o entorn a la Web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que sofreixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs.

Cottet no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1. Errors o retards en l'accés al Lloc web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Cottet

2. Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

4. De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

5. En tot cas, Cottet es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

6. Així mateix, Cottet té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per a promoure el registre de nous membres en el seu servei. Cottet es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar-les comunicant-lo degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d'aquests.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent en Lloc web www.cottet.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a Cottet perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de Cottet, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzats per a l'enviament a través d'email de les vendes que realitzi Cottet i per al lliurament dels compres.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

Cottet es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

Cottet presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d'alta. Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals el Client escriure un correu a atencionalcliente@cottet.net amb l'assumpte «Modificació, rectificació o cancel·lació de compte».

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i Cottet no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels Clients. Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Cottet ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d'aquests.

COOKIES

Cottet utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'usuari per a identificar-li.

Si l'usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l'usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la botiga.

NULITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.

Cottet podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Cottet o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Cottet reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Cottet recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web. Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions d'Ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que derivi de les presents Condicions d'Ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Madrid, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

MÉTODES DE PAGAMENT

S'ofereixen els següents métodes de pagament: Targeta de crédit/débit, Transferència bancaria, PayPal i Bizum 

Consentiment de cookies
producte afegit a la llista